Vauvakassiyhdistys - Vaaka ry:n säännöt

YLEISTÄ

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Vauvakassiyhdistys - Vaaka ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko Suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia suomalaisten äitien yhteistyöelimenä ja edistää lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa ja kommunikointia, lapsiperheiden ja muun ympäröivän yhteisön yhteistyötä eri toimintasektoreilla sekä lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista ja huolehtia lapsiperheiden edunvalvonnasta.

3§ Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun antamalla julkilausumia, tekemällä lehdistötiedotteita sekä keskustelemalla yleisönosastoilla ja internetin avoimilla palstoilla

2) järjestää virkistystoimintaa, koulutusta ja matkoja jäsenistölleen

3) järjestää hyväntekeväisyyskampanjoita, kokouksia, keskustelutilaisuuksia, tiedotustilaisuuksia, yms. tapahtumia,  juhlia ja leirejä.

4§ Yhdistyksen taloudellinen toiminta

Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen tai joka on taloudellisesti vähäarvoista. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjotuksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta.

JÄSENYYS

5§ Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö. Nuorisojäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias nuori. Nuorisojäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu, kuten muutkin jäsen-ja kannatusjäsenmaksut määritellään yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta toimimalla yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Yhdistykseen liittyminen ja yhdistyksestä eroaminen

Yhdistyksen hallitus pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä uudet jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Ero tulee voimaan välittömästi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

YHDISTYKSEN HALLINTO

7 § Yhdistyksen hallintoelimet

Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

8§ Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous eli vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostitse.

Harkintavalta kokouksen etäosallistumisen tarjoamisessa on yhdistyksen hallituksella. Etäosallistumisella ei voida korvata perinteisen, fyysisen kokouksen järjestämistä, vaan kyseessä on osallistumismuoto, jonka yhdistys voi hallituksen harkinnan mukaan tarjota tavallisen kokousosallistumisen lisäksi. 

9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1) Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilin- tai toiminnantarkastajien antama lausunto

2) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

3) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

4) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

5) Valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle varatilin- tai varatoiminnantarkastaja

6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

7) Vahvistetaan varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus

8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin kahta viikkoa ennen kokousta.

10 § Jäsenten äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

11 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sekä edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) Kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa

2) Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

3) Laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi

4) Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

5) Huolehtia yhteydenpidosta jäseniin ja yhteistyökumppaneihin

6) Hyväksyä jäsenet ja todeta eronneet jäsenet eronneeksi sekä pitää luetteloa jäsenistä

7) Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa

8) Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa alaisuutensa määräämiensä tehtävien hoitoa varten toimikunnan tai työryhmän ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä.

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

12 § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3-15 muuta jäsentä. Hallitukseen valitaan 1-6 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, yhdistyksen vuosikokouksesta lukien. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

13 § Hallituksen kokoukset ja päätösvalta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on paikalla. Hallitus on lisäksi kutsuttava välittömästi koolle, jos vähintään puolet sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajalta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Harkintavalta hallituksen kokousten etäosallistumisen tarjoamisessa on yhdistyksen hallituksella. Hallituksen niin päättäessä kokous on mahdollista järjestää tarvittaessa siten, että kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

MUUT MÄÄRÄYKSET

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja tai muu hallituksen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

15 § Yhdistyksen tilivuosi ja tilien päättäminen

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on luovutettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta.  Tilin- tai toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja yhdistys purkaa, jos muutosten ja purkamisen puolesta annetaan vähintään 3/4 vuosikokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkauduttua on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistäviin kohteisiin